Πολιτική απορρήτου & Cookies

Α. Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, δημιούργησε την παρούσα ιστοσελίδα με μοναδικό σκοπό την εξυπηρέτηση των πελατών τους. Η ιστοσελίδα www.anastasaki.gr είναι απλή και φιλική στη χρήση της, ενώ έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε χρήστη / πελάτη. Για να επιτευχθεί η καλύτερη εξυπηρέτησή σας, είναι σημαντικό οι χρήστες / πελάτες μας να κατανοήσουν ότι είναι απαραίτητος να μας παρέχετε συγκεκριμένες πληροφορίες, οι οποίες αφορούν την διεκπεραίωση της παραγγελίας τους και οι οποίες διαφυλάσσονται από πλευράς μας. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, για ορισμένους τομείς της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας, για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006, ως εκάστοτε ισχύει), καθώς και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, όπως και το ηλεκτρονικό κατάστημά της, έχει εναρμονιστεί πλήρως με το GDPR πλαίσιο. Συγκεκριμένα τα προσωπικά δεδομένα υποβάλλονται σε νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία, κατά τρόπο διαφανή. Τα δεδομένα συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς. Περαιτέρω επεξεργασία μπορεί να λάβει χώρα, μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης ή βελτίωσης των υπηρεσιών της πλατφόρμας ή στατιστικούς σκοπούς. Τα δεδομένα που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς, για τους οποίους έχουν αρχικώς συλλεγεί. Λαμβάνονται μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι ακριβή, διαγράφονται ή διορθώνονται από τον ίδιο τον χρήστη μόνο και χωρίς καθυστέρηση. Τα δεδομένα διατηρούνται σε μορφή, η οποία επιτρέπει την ταυτοποίηση των ατόμων, μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την λειτουργία του λογαριασμού του κάθε χρήστη. Ο ιστότοπος δεν αποθηκεύει δεδομένα που έχουν διαγραφεί από τους χρήστες (άμεση διαγραφή, ακόμα και από τα backup). Παράλληλα, πάντοτε παρέχονται στους χρήστες τα δικαιώματα: α) ενημέρωσης, β) πρόσβασης, γ) διόρθωσης, δ) διαγραφής, ε) περιορισμού, στ) φορητότητας, ζ) εναντίωσης και η) αντίρρησης σε αυτοματοποιημένη απόφαση, ως αυτά προβλέπονται από τον Κανονισμό. Για την ενάσκηση των δικαιωμάτων του, κάθε χρήστης θα μπορεί να επικοινωνεί με τον ιστότοπο, μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ιστοτόπου ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@anastasaki.gr.
Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οι επισυναπτόμενοι σε αυτήν Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας περιγράφουν, κατά τρόπο αναλυτικό, τη μέθοδο συλλογής δεδομένων από την ιστοσελίδα www.anastasaki.gr, τη χρήση αυτών των δεδομένων από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ μας και τους όρους και προϋποθέσεις χρήσεως της παρούσας ιστοσελίδας. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία εσείς μας παρέχετε, κατά τη διάρκεια και τη διαδικασία των παραγγελιών σας στην παρούσα ιστοσελίδα.

Β. Έννοια προσωπικών δεδομένων

Προσωπικά δεδομένα αποτελούν πληροφορίες, οι οποίες σας προσδιορίζουν άμεσα ή έμμεσα. Έμμεσα σημαίνει, σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες, όπως για παράδειγμα, το όνομα, την ταχυδρομική διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου σας, ή ένα μοναδικό αριθμό αναγνώρισης συσκευής.

Γ. Γενικά στοιχεία

Οι πληροφορίες που έχουν εκουσίως χορηγηθεί από τους χρήστες της αναφερόμενης ιστοσελίδας, χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα www.anastasaki.gr προκειμένου οι χρήστες του να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να τους παρέχονται απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος, να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Οι πληροφορίες που συλλέγονται, μέσω της ιστοσελίδας www.anastasaki.gr έχουν ως σκοπό να μετρήσουν το αριθμό επισκεψιμότητας της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Το anastasaki.gr δεν διανέμει σε κανένα άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με το anastasaki.gr τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες του, παρά μόνο σε άμεσους συνεργάτες, κατά τη διαδικασία εξυπηρέτησης παραγγελιών.

Δ. Συγκέντρωση πληροφοριών

Το anastasaki.gr σχεδίασε την ιστοσελίδα του, έτσι ώστε οι χρήστες του να μπορούν να την επισκέπτονται, χωρίς να είναι απαραίτητο να αποκαλύπτουν τη ταυτότητα τους εκτός και αν το επιθυμούν. Ζητείται από τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας να μας παρέχουν με προσωπικά τους δεδομένα, μόνο στην περίπτωση που θέλουν να παραγγείλουν προϊόντα, να εγγραφούν στην ιστοσελίδα μας ή / και να αποστείλουν email στο sales@anastasaki.gr
Χρήση των Πληροφοριών. Το anastasaki.gr συλλέγει τέσσερις τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες: (1) στοιχεία που ο χρήστης μας παρέχει, κατά την εγγραφή του, ως πελάτη, (2) στοιχεία που ο χρήστης μας παρέχει, προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία του από το anastasaki.gr, (3) στοιχεία που ο χρήστης μας παρέχει, για τη συμμετοχή του σε διαγωνισμούς που πραγματοποιούνται κατά καιρούς, (4) στοιχεία που ο χρήστης μας παρέχει, για ενεργοποιήσεις υπηρεσιών τηλεφωνίας και Ιnternet, (5) στοιχεία που ο χρήστης μας παρέχει, κατά τη σύνδεσή του μέσω άλλης πλατφόρμας (εφαρμογές iOS, Android, Facebook, Google). Κατά την συμπλήρωση οποιασδήποτε φόρμας παραγγελίας στην ιστοσελίδα μας, θα σας ζητηθεί το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, ο ταχυδρομικός κωδικός της περιοχής σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση, το τηλέφωνο σας, ο τρόπος πληρωμής της παραγγελίας και τα στοιχεία πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας (σε περίπτωση αντίστοιχης πληρωμής). Συμπληρωματικώς, ενδέχεται να σας ζητηθούν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, όπως στοιχεία τιμολόγησης στοιχεία αποστολής – παράδοσης μιας παραγγελίας, ειδικά σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την παράδοση της παραγγελίας, σε έτερη διεύθυνση, από εκείνη της τιμολόγησης, καθώς και λεπτομέρειες, σχετικά με προσφορά που έχετε ζητήσει,. Το anastasaki.gr κάνει χρήση των πληροφοριών που μας χορηγείτε, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής της φόρμας, προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας, σχετικά με: α) την παράδοση της παραγγελίας στο χώρο της επιλογής σας, β) την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη, σε κάθε αναγκαία περίπτωση, γ) νέα ή εναλλακτικά προϊόντα που προσφέρονται από το anastasaki.gr, δ) ειδικές προσφορές του anastasaki.gr, ε) ενεργοποίηση υπηρεσίας τηλεφωνίας ή Ιnternet, στ) παραλαβή δώρων, μετά από κλήρωση διαγωνισμού. Έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε αν θέλετε ή όχι να λαμβάνετε τέτοιου είδους επικοινωνίες από το anastasaki.gr, στέλνοντας το αίτημα σας μέσω e-mail, στην ηλεκτρονική διεύθυνση sales@anastasaki.gr.
Πρόσβαση στις Πληροφορίες. Κάθε διεκπεραίωση παραγγελίας απαιτεί την συλλογή προσωπικών στοιχείων, για παράδοση ή κράτηση μιας παραγγελίας. Επίσης, η χρήση πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας, για τη χρέωση της οποίας απαιτούνται δικαιολογητικά ταυτοποίησης στοιχείων νόμιμου κατόχου, διασφαλίζεται, σε κάθε περίπτωση (βλ. κατωτέρω ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ). Οποιοδήποτε δικαιολογητικό και έγγραφο πιστοποιεί και δηλώνει την ταυτότητα του πελάτη παραμένει αυστηρά απόρρητο και ελέγχεται μόνο από το αρμόδιο υπεύθυνο τμήμα του anastasaki.gr. Η εκ μέρους σας προσκόμιση των προσωπικών σας δεδομένων σημαίνει ότι συναινείτε τα δεδομένα αυτά να χρησιμοποιούνται από τους υπαλλήλους του anastasaki.gr, για τους ως άνω προαναφερθέντες λόγους. Το anastasaki.gr απαιτεί από τους υπαλλήλους του και τους συντηρητές της ιστοσελίδας του να παρέχουν στους χρήστες / πελάτες του το επίπεδο ασφαλείας, το οποίο αναφέρεται στη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε καμία άλλη περίπτωση το anastasaki.gr δεν δύναται να μοιραστεί με τρίτους τα προσωπικά σας στοιχεία, χωρίς προηγούμενη συναίνεσή σας, εκτός και αν αυτό απαιτηθεί, δια της νομικής οδού. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη ότι, υπό από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, επιτρέπεται ή επιβάλλεται από το νόμο ή βάσει δικαστικής απόφασης, η συλλογή, χρήση και η αποκάλυψη των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία έχουν συλλεχθεί διαδικτυακώς (online), χωρίς την εκ μέρους σας πρότερη συναίνεση (λχ σε περίπτωση δικαστικής απόφασης).

Ε. Χρήση προσωπικών δεδομένων

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, για τους ως άνω προπεριγραφόμενους σκοπούς. Δεν συλλέγουμε, ούτε επεξεργαζόμαστε περισσότερο ή άλλους τύπους προσωπικών δεδομένων, από ο,τι κρίνεται απαραίτητο, ώστε να εκπληρώσουμε τον αντίστοιχο σκοπό. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο. Δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσουμε, να ενοικιάσουμε, να διανείμουμε, ή να δημοσιοποιήσουμε με οποιονδήποτε τρόπο, τα προσωπικά σας δεδομένα. Θα χρησιμοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα, αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πολιτική απορρήτου, εκτός εάν έχετε ειδικώς παράσχει τη συγκατάθεσή σας για άλλες χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων. Εάν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία επεξεργαζόμαστε με τη συγκατάθεσή σας, για σκοπούς άλλους από εκείνους που έχουν γνωστοποιηθεί στη συγκατάθεση αυτή, θα σας ενημερώσουμε εκ των προτέρων και σε περιπτώσεις, όπου η επεξεργασία γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας, θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για διαφορετικό σκοπό, μόνο με την προηγούμενη ρητή άδειά σας.
Χρήση των δεδομένων πελατών για σκοπούς διαφήμισης. Για τη διαρκή βελτίωση και ενίσχυση των υπηρεσιών μας, ενδέχεται να σας αποστέλλουμε προωθητικά / διαφημιστικά μηνύματα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία σχετίζονται με την επιχείρησή μας και μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να επιλέξετε τα είδη των επικοινωνιών, τις οποίες θέλετε να λαμβάνετε, οποιαδήποτε στιγμή, ενημερώνοντας τις προτιμήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε επίσης, να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή. Η αποστολή SMS στο αριθμό κινητού τηλεφώνου, τον οποίο έχετε δηλώσει κατά την παραγγελία σας, γίνεται με σκοπό να σας ενημερώσει για την εξέλιξη της παραγγελίας σας. Επίσης, μέσα από το λογαριασμό που έχετε φτιάξει στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να επιλέξετε αν θέλετε να λαμβάνετε ή όχι διαφημιστικό / προωθητικό υλικό, μέσω SMS ή e-mail.
Συναίνεση. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για διαφημιστικούς σκοπούς, εκτός εάν έχετε δώσει την προηγούμενη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας. – Ωστόσο, για υφιστάμενους πελάτες, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία μας έχει χορηγηθεί από εσάς, στο πλαίσιο της ήδη υπάρχουσας πελατειακής σχέσης μας, για να σας παρέχουμε προωθητικό υλικό (marketing), το οποίο σχετίζεται με παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες που έχετε προηγουμένως ζητήσει, χρησιμοποιήσει ή ίσως σας ενδιαφέρουν. Εντούτοις, μπορείτε, να αντιταχθείτε στη χρήση αυτή, κατά το χρόνο της συλλογής και κάθε φορά που σας αποστέλλεται ένα μήνυμα. Προκειμένου να σταματήσετε να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για σκοπούς προώθησης (marketing), ακολουθήστε τις οδηγίες, οι οποίες περιλαμβάνονται στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνετε.
Νομικές υποχρεώσεις και νομική υπεράσπιση. Ενδέχεται να παραστεί ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε και να διατηρήσουμε προσωπικά δεδομένα, για νομικούς λόγους και λόγους συμμόρφωσης, όπως η πρόληψη, ανίχνευση, ή διερεύνηση ενός εγκλήματος, πρόληψη απώλειας, απάτης ή οποιασδήποτε άλλης κατάχρησης των υπηρεσιών μας και των συστημάτων πληροφορικής. Ενδέχεται, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για απαιτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, σκοπούς ασφάλειας πληροφοριών ή για την προστασία ή ενάσκηση των δικαιωμάτων μας, του απορρήτου, της ασφάλειας, της περιουσίας ημών ή άλλων προσώπων.
Χρήση της αρχικής σελίδας «ΟΠΤΩ – ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ Ο.Ε.» (www.anastasaki.gr). Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει, επίσης, για τη χρήση της ιστοσελίδας μας www.anastasaki.gr («Ιστοσελίδα»), με τους ακόλουθους μηχανισμούς και χαρακτηριστικά, αναφορικά με το απόρρητο.

ΣΤ. Cookies

Το anastasaki.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί Cookies, ως μέρος της διευκόλυνσης, αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία απoστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το www.anastasaki.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων, για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα Cookies, για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας, αλλά και με σκοπό να σας παρουσιάσουμε διαφημιστικό και επιμορφωτικό περιεχόμενο, σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Οφείλετε να έχετε υπόψη σας ότι τα Cookies είναι απολύτως απαραίτητα, προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα www.anastasaki.gr.

1. Τύποι - Κατηγορίες cookies

Α) Οι βασικοί τύποι των Cookies, τα οποία ενδεχομένως να χρησιμοποιούν οι ιστότοποι περιγράφονται κατωτέρω, ως εξής:

Πρόκειται για προσωρινά Cookies, τα οποία παραμένουν στο αρχείο των Cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας, μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας και διαγράφονται, όταν κλείσετε το πρόγραμμα πλοήγησης.

Τα Cookies αυτά παραμένουν στο αρχείο των Cookies του προγράμματος πλοήγησης της συσκευής σας, ακόμη και αφότου κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης, μερικές φορές για ένα έτος ή και παραπάνω (η ακριβής διάρκεια παραμονής εξαρτάται από τη διάρκεια ζωής κάθε Cookie). Τα μόνιμα Cookies χρησιμοποιούνται, όταν ο διαχειριστής του ιστοτόπου ενδεχομένως χρειάζεται να γνωρίζει ποιος είστε, για παραπάνω από μία επισκέψεις (π.χ. για να θυμάται το όνομα χρήστη σας ή τις προτιμήσεις σας, ως προς την παραμετροποίηση του ιστοτόπου).

Πρόκειται για Cookies, τα οποία εγκαθίστανται στο πρόγραμμα πλοήγησης ή / και στο σκληρό δίσκο της συσκευής σας, από τον ιστότοπο, τον οποίον επισκέπτεστε. Περιλαμβάνουν την ανάθεση ενός μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού σε εσάς, με σκοπό την παρακολούθηση της πλοήγησής σας στον ιστότοπο. Οι διαχειριστές ιστοτόπων συχνά χρησιμοποιούν Cookies πρώτου μέρους, για τη διαχείριση των επισκέψεων και για σκοπούς αναγνώρισης.

Πρόκειται για Cookies, τα οποία χρησιμοποιούνται από τρίτα μέρη, όπως π.χ. κοινωνικά δίκτυα, για να παρακολουθούν τις επισκέψεις σας στους διάφορους ιστότοπους, στους οποίους διαφημίζονται. Ο διαχειριστής του ιστοτόπου δεν έχει έλεγχο σε αυτά τα Cookies.

Β) Περαιτέρω, τα Cookies χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

Επιτρέπουν την εκτέλεση βασικών λειτουργιών του ιστοτόπου, όπως την προσθήκη προϊόντων στο καλάθι, την αποθήκευση προϊόντων στη λίστα επιθυμιών (wishlist) και την ηλεκτρονική πληρωμή. Χωρίς αυτά τα απαραίτητα Cookies, πλήττεται άμεσα η ομαλή λειτουργία του e-shop, περιορίζεται η προσωπική σας εμπειρία πλοήγησης, ενώ υπολειτουργούν βασικές λειτουργίες e-commerce.

«Θυμούνται» τις προτιμήσεις σας, κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, ώστε να μπορούμε να σας προτείνουμε τα κατάλληλα προϊόντα, με βάση τις ανάγκες σας, βοηθώντας σας, με αυτό τον τρόπο, να βρίσκετε πολύ πιο εύκολα αυτό που αναζητάτε.

Τα Cookies επιδόσεων συλλέγουν πληροφορίες, σχετικά με το πώς χρησιμοποιούν οι επισκέπτες την ιστοσελίδα μας. Μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, μας ενημερώνουν εάν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατά την πλοήγηση κλπ. Αυτά τα Cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη, καθώς οι πληροφορίες είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ιστοσελίδας www.anastasaki.gr

Τα Cookies αυτά χρησιμοποιούνται, για να παρέχουν διαφημίσεις, σχετικές με εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται, επίσης, για την αποστολή διαφήμισης ή προσφορών που ανταποκρίνονται περισσότερο στις ανάγκες σας, περιορίζοντας, έτσι, τα ανεπιθύμητα και άνευ ουσίας διαφημιστικά μηνύματα. Επίσης, μας βοηθούν στη μέτρηση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών καμπανιών μας.

Αποτελούν υποσύνολο των Cookies λειτουργικότητας και μας δίνουν τη δυνατότητα να αξιολογούμε την αποτελεσματικότητα των διάφορων λειτουργιών της ιστοσελίδας μας, βελτιώνοντας, έτσι, συνεχώς την εμπειρία που σας προσφέρουμε.

2.Cookies τρίτων μερώv (third - party cookies)

Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, σε ιστότοπους στο Διαδίκτυο, να κάνουν χρήση Cookies για την ενημέρωση, βελτιστοποίηση και προβολή διαφημίσεων, οι οποίες βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στην ιστοσελίδα www.anastasaki.gr. To anastasaki.gr δύναται, επίσης, να αξιοποιήσει τα Cookies από προηγούμενη επίσκεψη σας στην ιστοσελίδα του, για επαναληπτικό marketing.

Τα Cookies της υπηρεσίας Google Analytics είναι cookies ανάλυσης / καταγραφής απόδοσης, τα οποία μας επιτρέπουν να συλλέγουμε ανώνυμες πληροφορίες, για το πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας. Τα Cookies αυτά μπορούν να μας ενημερώνουν, σχετικά με το πόσοι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο, την ώρα και τη διάρκεια της πρόσβασής του, ενώ παρέχουν, επίσης, πληροφορίες για τον τρόπο πλοήγησης των επισκεπτών στα διάφορα σημεία του ιστοτόπου. Οι πληροφορίες αυτές μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον τρόπο, με τον οποίο λειτουργεί ο ιστότοπός μας. Είναι ανώνυμες πληροφορίες και δεν περιέχουν προσωπικά δεδομένα.
To anastasaki.gr δύναται να χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του Google Analytics για τις διαφημίσεις προβολής (π.χ., επαναληπτικό marketing, αναφορές εμφάνισης Δικτύου εμφάνισης Google κλπ). Παρά το γεγονός ότι η Google Analytics καταγράφει δεδομένα, όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από τις πληροφορίες αυτές δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Η Google Analytics καταγράφει, επίσης, τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σας, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό.
Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα Cookies της Google Analytics, σχετικά με τον ιστοτόπό μας, μεταφέρονται και αποθηκεύονται στους διακομιστές της Google, σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της Google. Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με την υπηρεσία Google Analytics, παρακαλούμε όπως μεταβείτε στο σύνδεσμο: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Χρησιμοποιώντας τις Ρυθμίσεις διαφημίσεων, οι επισκέπτες μπορούν να εξαιρεθούν από το Google Analytics, για διαφημίσεις προβολής, αλλά και να προσαρμόσουν τις διαφημίσεις του Δικτύου εμφάνισης Google.
Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την παρακολούθηση από την υπηρεσία Google Analytics, κάνοντας κλικ στις διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης . Λάβετε υπόψιν ότι, εάν απενεργοποιήσετε αυτά τα Cookies, η χρήση του ιστοτόπου από εσάς δεν θα καταμετρείται, ούτε θα χρησιμοποιείται στα στατιστικά στοιχεία, τα οποία συλλέγουμε, για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω του ιστοτόπου. Η λειτουργία του ιστοτόπου δεν θα επηρεαστεί.

Οι πάροχοι αυτοί δύνανται να τοποθετήσουν Cookies στη συσκευή σας, αν παρακολουθείτε στον ιστότοπό μας βίντεο, τα οποία μας παρέχουν, ως εξωτερική υπηρεσία. Αν απενεργοποιήσετε αυτά τα Cookies, ενδεχομένως να μην μπορείτε να δείτε τα ενσωματωμένα βίντεο από τον ιστότοπό μας.

Τα κοινωνικά δίκτυα τρίτων μερών μπορούν να τοποθετήσουν Cookies στη συσκευή σας, εάν επιλέξετε να μοιραστείτε υλικό από τον ιστότοπό μας με αυτά, κάνοντας κλικ σε ένα από τα ενσωματωμένα εικονίδια με ένδειξη «Κοινή χρήση» (share).
Μπορείτε να επιλέξετε να εξαιρεθείτε από μία τέτοια χρήση των Cookies από την Google, πατώντας εδώ. Επίσης μπορείτε να ρυθμίσετε τον Περιηγητή σας (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari κλπ), να σας ενημερώνει κάθε φορά, προτού γίνει η λήψη ενός Cookie και να αποφασίζετε εσείς τη λήψη του ή την απόρριψή του. Στην περίπτωση αυτή, λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να μην είστε σε θέση να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητές του.
Αν επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο διαχείρισης ορισμένων τύπων cookies, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου ελέγχου ή διαγραφής τους, παρακαλούμε επισκεφτείτε τη διεύθυνση: www.aboutcookies.org .
To anastasaki.gr και τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν μαζί Cookie (όπως το Cookie του Google Analytics) για την ενημέρωση, τη βελτιστοποίηση και την προβολή διαφημίσεων, σύμφωνα με τις προηγούμενες επισκέψεις κάποιων χρηστών στον ιστότοπό της, για την εκτέλεση αναφορών, σχετικά με τον τρόπο, με τον οποίο εμφανίζονται οι διαφημίσεις του anastasaki.gr, άλλες χρήσεις υπηρεσιών διαφήμισης, αλληλεπιδράσεις με αυτές τις εμφανίσεις διαφημίσεων και υπηρεσίες διαφήμισης, οι οποίες σχετίζονται με επισκέψεις στην ιστοσελίδα www.anastasaki.gr. To anastasaki.gr δύναται να χρησιμοποιεί τα δεδομένα από τη διαφήμιση, βάσει ενδιαφέροντος της Google ή τα δεδομένα κοινού τρίτου μέρους (όπως η ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα), με το Google Analytics.
Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων ο οποίος είναι συμβατός με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλλουμε την παρούσα πολιτική για Cookies, οποτεδήποτε. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα πολιτική Cookies θα ισχύσουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη πολιτική Cookies είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας.
Διαφημιστές τρίτων μερών και άλλες επιχειρήσεις, με τις οποίες συνεργαζόμαστε, ενδέχεται να χρησιμοποιούν τα δικά τους Cookies, με σκοπό να συλλέξουν πληροφορίες, οι οποίες αφορούν στις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας. Δεν ελέγχουμε αυτά τα Cookies.

Ζ. Μεταβιβάσεις επιχειρήσεων

Σε σχέση με οποιαδήποτε αναδιοργάνωση, αναδιάρθρωση, συγχώνευση ή πώληση ή άλλη μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων (από κοινού «Μεταβίβαση Επιχειρήσεων») της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, θα μεταφέρουμε δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων προσωπικών δεδομένων, σε εύλογη κλίμακα και όπως είναι απαραίτητο για τη Μεταβίβαση Επιχειρήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι ο παραλήπτης συμφωνεί να σεβαστεί τα προσωπικά σας δεδομένα, κατά τρόπο που συνάδει με την ισχύοντες κανόνες προστασίας δεδομένων. Θα εξακολουθήσουμε να διασφαλίζουμε την εμπιστευτικότητα τυχόν προσωπικών δεδομένων και θα ενημερώσουμε τα υποκείμενα, τα οποία επηρεάζονται, προτού τα προσωπικά τους δεδομένα καταστούν αντικείμενο διαφορετικής πολιτικής απορρήτου.

Η. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των παιδιών

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα συλλέξει ή επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα παιδιών, ηλικίας κάτω των 16 ετών, εκτός κι αν έχει δοθεί ρητή γονική συναίνεση, σύμφωνα με την ισχύουσα κατά τόπον νομοθεσία και εφαρμοστέο δίκαιο. Εάν αντιληφθούμε ότι τα προσωπικά δεδομένα ενός παιδιού συλλέχθηκαν κατά λάθος, θα διαγράψουμε τα δεδομένα αυτά, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Θ. Επεξεργασία εύαισθητων δεδομένων

Ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να επεξεργαστούμε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, σχετικά με εσάς («ευαίσθητα δεδομένα»). Ως ευαίσθητα ορίζονται τα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, με σκοπό την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου, την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή ή γενετήσιο προσανατολισμό του. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε ευαίσθητα δεδομένα τα οποία έχετε καταστήσει δημόσια. Ενδέχεται, επίσης, να επεξεργαστούμε ευαίσθητα δεδομένα, κατά περίπτωση, για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Τέλος, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα ευαίσθητα δεδομένα σας, αν έχετε ελεύθερα δώσει την προηγούμενη ρητή, ανεπιφύλακτη και ξεχωριστή συγκατάθεσή σας, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Ι. Διόρθωση, τροποποίηση & διαγραφή πληροφοριών

Ενδέχεται, σε ορισμένες περιπτώσεις, να επεξεργαστούμε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, σχετικά με εσάς («ευαίσθητα δεδομένα»). Ως ευαίσθητα ορίζονται τα προσωπικά δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, με σκοπό την ταυτοποίηση ενός φυσικού προσώπου, την υγεία ή τη σεξουαλική ζωή ή γενετήσιο προσανατολισμό του. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε ευαίσθητα δεδομένα τα οποία έχετε καταστήσει δημόσια. Ενδέχεται, επίσης, να επεξεργαστούμε ευαίσθητα δεδομένα, κατά περίπτωση, για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Τέλος, ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα ευαίσθητα δεδομένα σας, αν έχετε ελεύθερα δώσει την προηγούμενη ρητή, ανεπιφύλακτη και ξεχωριστή συγκατάθεσή σας, σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

ΙΑ. Ασφάλεια συναλλαγών

Το anastasaki.gr δεσμεύεται, όσον αφορά στην εξασφάλιση της ασφάλειας και της ακεραιότητας των δεδομένων που συλλέγει, σχετικά με τους χρήστες της ιστοσελίδας του. Το anastasaki.gr έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία οι χρήστες προσκομίζουν στην ιστοσελίδα του ή του παρέχουν με οποιοδήποτε άλλο μέσο (πχ. τηλεφωνικώς). Οι διαδικασίες αυτές προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση και αλλαγή ή καταστροφή. Βοηθούν, επίσης, στο να πιστοποιείται ότι τα στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά.
Όλη η διαδικτυακή κίνηση (μεταφορά αρχείων) μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησής σας, είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS, κάνοντας χρήση του SSL (Secure Sockets Layer). Το πρωτόκολλο SSL (SecureSocketsLayer), αποτελεί σήμερα το παγκόσμιο standard στο Διαδίκτυο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (websites) στους δικτυακούς χρήστες και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (webservers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας, έτσι, προσωπικές πληροφορίες, κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL, προστατεύονται από έναν μηχανισμό που εξακριβώνει αυτομάτως εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχθεί, κατά την μεταφορά.
Η σύνδεσή σας στον ιστότοπο είναι ασφαλής διότι χρησιμοποιεί τεχνολογία TLS με μέγεθος 256bit. Η τεχνολογία TLS στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (TLS) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία. Οι φυλλομετρητές (browsers) Google Chrome, Microsoft Edge, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari υποστηρίζουν το πρωτόκολλο TLS και προτείνεται η χρήση τους για την σύνδεση στην ιστοσελίδα του www.anastasaki.gr.
Εφαρμόζουμε το κατάλληλο επίπεδο ασφαλείας και έχουμε, ως εκ τούτου, υλοποιήσει εύλογες φυσικές, ηλεκτρονικές, και διοικητικές διαδικασίες, για τη διασφάλιση των δεδομένων που συλλέγουμε, από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάζονται, αποθηκεύονται ή αποτελούν με διαφορετικό τρόπο αντικείμενο επεξεργασίας. Οι πολιτικές μας διαδικασίες ασφάλειας πληροφοριών είναι στενά ευθυγραμμισμένες με τα ευρέως αποδεκτά διεθνή πρότυπα, αναθεωρούνται τακτικά και επικαιροποιούνται, όποτε απαιτείται, προκειμένου να πληρούν τις επιχειρηματικές ανάγκες μας, αλλαγές στην τεχνολογία και τις κανονιστικές απαιτήσεις. Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα χορηγείται μόνο στο προσωπικό ή άμεσους συνεργάτες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, οι οποίοι απαιτείται να έχουν τέτοια πληροφόρηση για την εξυπηρέτηση των παραγγελιών. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων, στα οποία περιέχονται προσωπικά δεδομένα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία, σχετικά με την ειδοποίηση για την παραβίαση.

ΙΒ. Φόρμες επικοινωνίας και σύνδεσμοι ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, χρησιμοποιώντας φόρμα επικοινωνίας ή κάποιο σύνδεσμο του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα, τα οποία μας παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία, από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων (βλ. ανωτέρω «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ»). Αντιθέτως, τα δεδομένα αυτά θα μας αποσταλούν με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι SMTP διακομιστές μας προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας SSL / TLS, το οποίο σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται, πριν την αποστολή του, μέσω του Διαδικτύου και εν συνεχεία, αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές.

ΙΓ. Δικαιώματα χρηστών

Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε συγκεκριμένα νόμιμα δικαιώματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σέβεται τα δικαιώματά σας και θα ασχοληθεί επαρκώς με τις ανησυχίες σας. Η ακόλουθη λίστα περιέχει πληροφορίες, σχετικά με τα νόμιμα δικαιώματά σας, ως αυτά προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων:
Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: Όταν η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεση αυτή, οποιαδήποτε στιγμή.
Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν. Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε στην κατοχή ή τον έλεγχό μας και χρησιμοποιούνται σε συνεχή βάση, ακριβή, πλήρη, τρέχοντα και σχετικά, με βάση τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας. Έχετε, επίσης, τη δυνατότητα να ελέγξετε και να διορθώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, με την είσοδό στον προσωπικό λογαριασμό που έχετε στο www.anastasaki.gr.
Δικαίωμα περιορισμού: Μπορείτε να μας ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, εάν: α) αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων, για την περίοδο, κατά την οποία θα χρειαστεί να επαληθεύσουμε την ακρίβεια, β) η επεξεργασία είναι παράνομη και αιτείστε τον περιορισμό της επεξεργασίας, αντί της διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων, γ) δεν χρειαζόμαστε πια τα προσωπικά σας δεδομένα, αλλά εσείς τα χρειάζεστε, για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, ή δ) έχετε αντίρρηση για την επεξεργασία, για την περίοδο που επαληθεύουμε κατά πόσο τα έννομα συμφέροντά μας υπερισχύουν των δικών σας.
Δικαίωμα ενημέρωσης – πρόσβασης: Μπορείτε να μας ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών, σχετικά με τις κατηγορίες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουμε στην κατοχή ή τον έλεγχό μας, για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται, από πού συλλέχθηκαν, αν όχι από σας άμεσα και σε ποιους έχουν κοινοποιηθεί, κατά περίπτωση. Μπορείτε να λάβετε από εμάς, χωρίς χρέωση, ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που κρατάμε για εσάς. Διατηρούμε το δικαίωμα να χρεώσουμε μια εύλογη αμοιβή για κάθε περαιτέρω αντίγραφο, το οποίο ενδεχομένως μας ζητήσετε.
Δικαίωμα φορητότητας: Κατόπιν αιτήματός σας, θα μεταφέρουμε τα δεδομένα σας σε ένα άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υπό τον όρο ότι η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας ή είναι αναγκαία για την εκτέλεση σύμβασης. Αντί να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να μας ζητήσετε να μεταβιβάσουμε απευθείας τα δεδομένα σε ένα άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, τον οποίο θα μας υποδείξετε.
Δικαίωμα διαγραφής: Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπου: α) τα προσωπικά δεδομένα δεν είναι πλέον απαραίτητα, σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συνελέγησαν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, β) έχετε το δικαίωμα αντίρρησης σε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ασκείτε το δικαίωμα αυτό, γ) η επεξεργασία γίνεται με βάση τη συγκατάθεσή σας, αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για επεξεργασία, δ) τα προσωπικά σας δεδομένα έχουν παρανόμως υποστεί επεξεργασία, εκτός αν η επεξεργασία είναι απαραίτητη, ε) για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση, η οποία απαιτεί επεξεργασία από εμάς, ιδίως για τις νόμιμες υποχρεώσεις εκπλήρωσης καθήκοντος και για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε να εναντιωθείτε, ανά πάσα στιγμή, στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, λόγω ιδιαίτερης κατάστασής σας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν βασίζεται σε δική σας συγκατάθεση, αλλά σε έννομο συμφέρον της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ μας ή τρίτων. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός αν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους και υπέρτερο συμφέρον για την επεξεργασία ή για την στήριξη, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Εάν εναντιώνεστε στην επεξεργασία, παρακαλείστε να διευκρινίσετε κατά πόσον επιθυμείτε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας ή τον περιορισμό της επεξεργασίας από εμάς.
Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Σε περίπτωση εικαζόμενης παράβασης ισχύουσας νομοθεσίας περί απορρήτου, μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία με την εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων, στη χώρα που ζείτε ή στην οποία παρουσιάστηκε η προβαλλόμενη παράβαση. Παρακαλούμε σημειώσετε:

ΙΔ. Επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους

Χρησιμοποιούμε έναν αριθμό τρίτων φορέων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για εμάς. Oι φορείς αυτοί έχουν επιλεγεί προσεκτικά, προκειμένου να συμμορφώνονται με την ως άνω προαναφερθείσα κείμενη νομοθεσία.

ΙΕ. Παραβιάσεις δεδομένων

Για όσες προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους. Κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων του ιστοτόπου αυτού ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων, θα αναφερθεί σε οποιονδήποτε και σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους, όπως και στις αρμόδιες Αρχές, εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών από την παραβίαση, εφόσον καταστεί πρόδηλο ότι τα προσωπικά δεδομένα, τα οποία είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.
Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύει μόνο για τον παρόντα ιστότοπο. Η παρούσα πολιτική δεν ισχύει για πληροφορίες, οι οποίες συλλέγονται μέσω οποιουδήποτε άλλου διαδικτυακού ιστοτόπου ή για πρακτικές εταιρειών, τις οποίες δεν ελέγχουμε. Παρακαλούμε σημειώστε ότι ο ιστότοπος ενδέχεται να περιέχει συνδέσεις, προς άλλους διαδικτυακούς ιστοτόπους. Σε περίπτωση διόδευσης των χρηστών του ιστότοπου σε διαδικτυακούς ιστοτόπους τρίτων, μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), ο ιστότοπος δεν ευθύνεται για τους όρους διαχείρισης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων, τους οποίους ακολουθούν οι τελευταίοι. Σας συνιστούμε να λαμβάνετε άμεσα γνώση της πολιτικής προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κάθε ιστοτόπου, τον οποίον επισκέπτεστε ή / και με τον οποίον συναλλάσσεστε.